Назад в категорию

Кыргыз адабияты. 10 класс. КТ

Автор: Жээнтаева К. К., Исаева В. Ш. Ж

Год: 2013

Страницы: 172

Язык: Кыргызский

Издательство: Кут аалам

Для возможности заказывать книгу Вам необходимо зарегистрироваться

Описание:

10-класстын окуучулары учун тузулгвн «Кыргыз адабияты» окуу ки- теби кыргыз адабияты боюнча программанын иегизинде тузулду.

Тандалып алынган материалдардын туз улушу Кыргызстандын адабий му растарьгн оку у чул арга этап-этабы менен тааныштырууну ишке ашыруу- га негизделген. Китептин авторлору кыргыз адабияты мугалимдеринин сабакка даярдануусун макс и малдуу турдв женилдетуугв аракеттеништи, ошондуктан кыргыз жазуучуларынын жана акындарынын вмур баяндары- нан маалыматгар, пегизги чыгармалардан узундулор алынды. Текстгерге карата иллюс грациялар, талкуулоо свздугу, таишырмапар берилген.

Тексттеги тап шырмаларда калыптанган, активдуу методдор, сын ой- ломдун стратегияларынын берилиши китентин маанилуулугун жогорула- тат. Кыргыз элинин маданиятындагы мурастарын терец элестетуусуи ка- лыптандырууга багытталган, видео жана аудио материалдардын тандалып алынышы угуу, коруу (аудирование, визиалдаштыруу) ыкмаларын сабакта колдонууга мумкундук берет. Создук инггер акырындык менен окуучулар- дын тарыхый-маданий маалыматтарды вздвштуруусуне багытталган.

Содержание(просмотреть)

Поиск:
Пользователь Пароль
  Регистрация

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2021-02-08 22:53:41

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-17 19:02:52

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-03 21:50:36

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-19 17:12:31

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-02 18:34:03

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg
[…]

Подробнее…