Назад в категорию

Алгебра жана анализдин башталышы 11- класс

Автор: М. Иманалиев, А. Асанов, К. Жусупов

Год: 2009

Страницы: 289

Язык: Кыргызский

Издательство: Мамл. тил ж-а энциклопедия борбору

Для возможности заказывать книгу Вам необходимо зарегистрироваться

Описание:

«Алгебра жана анализдин башталышы» окуу китеби жалпы би­лим беруучу орто мектептердин 11-классы учун математика курсунун программасыыыы негизинде жана окуучулардын математикалык да- ярдыгына коюлуучу талаптар, окутуунун мазмущг, тематик ал ык план- даштыруу, предмет аралык байланыштарды эске алуу менен тузулду. Мурдагы чыккан окуу китептерден айырмасы — 10-класстын програм- масын бе луп, 11-класс — бутуруучу класс учун гана даярдалган алгачкы окуу курал. Ошондой эле темаларды бышыктоодо колдонулган ке- нугуулвр окуучулардын денгээлдерине жараша, кенен жана туура тан- далып алынган. Татаал кенугуулер учун текстеги чыгарылган мисал- дардан сырткары атайын керсетмелер (кантип чыгаруу керек) берил- ген. Китептеги ар бир тема теориялык материал дар менен катар ай- рым мисалдардын чыгарылышы да бери лип, белумдвр тест, оозеки кенугуулвр жана «тарыхый маалыматтар» менен толукталган.

Содержание(просмотреть)

Поиск:
Пользователь Пароль
  Регистрация

Обновление 2.2.7. Запуск мультиязычной версии "Личного кабинета"

2020-03-06 16:03:03

С целью расширения и повышения качества продуктов компании запущена мультиязысная версия "Личного кабинета" для наших пользователей и всех желающих, кто желает воспользоваться продуктами компании. Компания представила "личный кабинет" пока на трех языках: Кыргызский, Русский и Английский.

[…]

Подробнее…

Новинки книг от Профессионального Лицея №98

2020-03-05 17:37:27

Новинки книг от Профессионального Лицея №98

[…]

Подробнее…

Новинки учебников от Кыргызско-Российской академии образования

2020-02-21 18:17:26

Новинки учебников от Кыргызско-Российской академии образования

[…]

Подробнее…

Новинки книг от Кыргызско Экономического Университета.

2020-02-07 15:35:28

Читайте, изучайте новые поступления учебников от Кыргызско Экономического Университета.

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-02-05 13:02:28

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg […]

Подробнее…