Назад в категорию

Алгебра жана анализдин башталышы 11- класс

Автор: М. Иманалиев, А. Асанов, К. Жусупов

Год: 2009

Страницы: 289

Язык: Кыргызский

Издательство: Мамл. тил ж-а энциклопедия борбору

Для возможности заказывать книгу Вам необходимо зарегистрироваться

Описание:

«Алгебра жана анализдин башталышы» окуу китеби жалпы би­лим беруучу орто мектептердин 11-классы учун математика курсунун программасыыыы негизинде жана окуучулардын математикалык да- ярдыгына коюлуучу талаптар, окутуунун мазмущг, тематик ал ык план- даштыруу, предмет аралык байланыштарды эске алуу менен тузулду. Мурдагы чыккан окуу китептерден айырмасы — 10-класстын програм- масын бе луп, 11-класс — бутуруучу класс учун гана даярдалган алгачкы окуу курал. Ошондой эле темаларды бышыктоодо колдонулган ке- нугуулвр окуучулардын денгээлдерине жараша, кенен жана туура тан- далып алынган. Татаал кенугуулер учун текстеги чыгарылган мисал- дардан сырткары атайын керсетмелер (кантип чыгаруу керек) берил- ген. Китептеги ар бир тема теориялык материал дар менен катар ай- рым мисалдардын чыгарылышы да бери лип, белумдвр тест, оозеки кенугуулвр жана «тарыхый маалыматтар» менен толукталган.

Содержание(просмотреть)

Поиск:
Пользователь Пароль
  Регистрация

Новинки. Читаем книги онлайн

2019-11-29 15:30:36

Читаем он-лайн учебники.


Поступления учебников "Международный Университет Кыргызстана".

Библиотека в один клик. Всегда с тобой!
Учится легко! В любом месте, в любое время!
[…]

Подробнее…

Новинки книг от Кыргызско Экономического Университета.

2019-11-29 15:27:02

Новинки книг от Кыргызско Экономического Университета.

[…]

Подробнее…

Новинки. Читаем книги онлайн

2019-11-08 15:21:16

Новинки книг: алгебра, геометрия, менеджмент, кыргыз тили и другие. […]

Подробнее…

Библиотека нового поколения

2019-10-30 12:29:16

Указ Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года поставил новые задачи по развитию культуры, сохранению традиционной системы ценностей, обеспечению развития человеческого капитала. В частности, одной из задач Указа является развитие сети муниципальных библиотек.

[…]

Подробнее…

Новинки. Читаем книги онлайн

2019-10-14 13:47:00

Новинки. Читать онлайн книги с сервисом: BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…