Назад в категорию

Кыргыз тили: Окутуу орус тилинде жургузулген мектепт. 10-кл.

Автор: Абылаева Н., Сарылбекова 3.

Год: 2012

Страницы: 255

Язык: Кыргызский

Издательство: Инсанат

Для возможности заказывать книгу Вам необходимо зарегистрироваться

Описание:

Китеп окутуу орус тилинде жургузулген мектептердиы 10-классынын окуучуларына арыалган. Кыргыз тилинин грамматикасы орус тилинин грамматикасы менен салыштырмалуу тушундурулуп, окуучулардын би- лим децгээлине ылайык кенугуулер жиктелип берилди.

Окуучулар ездештурууге тийиш лексикалык минимум кыргызча-орус- ча свадукте камтылды.

ISBN 978-9967-452-45-9

10-класстын бут материалдары жана текст топтомдору Н. Абылаева, сездук белугу, айрым грамматикалык эрежелер 3. Сарылбекова та рабы - нан иштелген. Материал да рды иштееде филология илимдеринин док­тору С. Мусаев илимий жетекчилик вазийпаыы аркалаган.

Содержание(просмотреть)

Поиск:
Пользователь Пароль
  Регистрация

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2021-02-08 22:53:41

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-17 19:02:52

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-11-03 21:50:36

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-19 17:12:31

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg

[…]

Подробнее…

Новинки учебников для раздела Школьникам КР

2020-10-02 18:34:03

Смотрите, читайте, учитесь вместе с он-лайн сервисом BiblioTeka.kg
[…]

Подробнее…